ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

By Nishmitha

ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹನಿಯ ಬಿಂದುವೇ ಸಾಗರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂಬರಲಿರುವ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು 90 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕೆಂದು ಪಣತೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಈ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್‌ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕ ಮಾಡುವುದು. ಇನ್ನು ಬರೀ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಎಂದು ನೀವು ಕೇರ್‌ಲೆಸ್‌ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್‌ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಕನಸನ್ನ ನನಸಾಗಿಸದೇ ಇಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇತರ ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಜತೆ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಅಭ್ಯಸಿಸಲು ಮರೆಯದಿರಿ

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

1. ಮೊದಲ ಹತ್ತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಶ್ರೇಣಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ಮತ್ತು 29 ?

i. 28

ii. 26

iii. 29

iv. 27

ಉತ್ತರ: iv. 27

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

2 ಸರಾಸರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನದ ಡಾಟಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 48 ಮತ್ತು 12 ಇದೆ. ಅವುಗಳ ಗುಣಾಂಕದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು?

i. 42

ii. 25

iii. 28

iv. 48

ಉತ್ತರ: ii

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

3 ಇಳಿಜಾರು ರೇಖೆ ಸಂಧಿಸಿರುವ ಪಾಯಿಂಟ್‌ (3, -2) ಮತ್ತು (-1, ಎ) ಅಂದ್ರೆ -3, 2. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ

i. 1

ii. 2

iii. 3

iv. 4

ಉತ್ತರ: I

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

4. 12 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಲಂಬವಾದ ಸ್ಟಿನೆರಳು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಉದ್ದ 8 ಮೀ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಪುರವು ನೆಲದ ಮೇಲೆ 40 ಮೀ ಉದ್ದದ ನೆರಳನ್ನು ಬೀಸಿದರೆ ಆ ಗೋಪುರದ ಎತ್ತರ ಏನು?

i. 40 m

ii. 50 m

iii. 75 m

iv. 60 m

ಉತ್ತರ: iv

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

5. ತ್ರಿಕೋನಗಳು ABC ಮತ್ತು DEF ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ 100 ಚದರ ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು 49 ಚದರ ಸೆ.ಮೀ. ತ್ರಿಕೋನದ ಒಂದು ಬದಿ 8 ಸೆ.ಮೀ. ಆಗಿದ್ದರೆ, ಇತರ ತ್ರಿಕೋನದ ಅನುಗುಣವಾದ ಭಾಗ ಯಾವುದು?

i. 4 ಸೆ.ಮೀ.

ii. 3 ಸೆ.ಮೀ.

iii. 9 ಸೆ.ಮೀ.

iv. 6 ಸೆ.ಮೀ.

ಉತ್ತರ:iv

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

6. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸರಣಿಯ 8ನೇ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು1, 1,2, 3, 5, 8, ....

i. 25

ii. 24

iii. 23

iv. 21

ಉತ್ತರ: iv

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

7. ಎರಡು ಸಿಲಿಂಡರ್‌ನ ಎತ್ತರ ಹಾಗು ರಾಡಿ (radii ) ಅನುಪಾತವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 1:2 ಮತ್ತು 2:1. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವುಗಳ ವಾಲಿಮ್ಸ್ ನ ( volumes) ಅನುಪಾತವೇನು?

i. 4 : 1

ii. 1 : 4

iii. 2 : 1

iv. 1 : 2

ಉತ್ತರ: iii

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

8. ಬಲ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಎತ್ತರದ ಸುತ್ತಳತೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ 120 ಪೈ ಸೆಂ ಮತ್ತು 10 ಸೆಂ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಕೋನ್ ನ ಬಾಗಿದ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಏನು?

i. 1200 pi cm sq

ii. 600 pi cm sq

iii. 300 pi cm sq

iv. 600 cm sq

ಉತ್ತರ: ii

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

9. a, b, c, l, m ಮತ್ತು n ಅಂಕಗಣಿತದ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ 3a + 7, 3b + 7, 3c + 7, 3l +7, 3m +7 and 3n+7 ?

i.ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪ್ರಗತಿ

ii. ಅಂಕಗಣಿತದ ಪ್ರಗತಿ

iii. ನಿರಂತರ ಅನುಕ್ರಮ

iv. ಅಂಕಗಣಿತದ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಪ್ರಗತಿಯೂ ಅಲ್ಲ

ಉತ್ತರ: ii

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

10. x, y ಮತ್ತು z ನ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೈಶನ್ ( ಪ್ರಮಾಣಿತ ವಿಚಲನ) T ಆಗಿದ್ದರೆ, x + 5, y + 5 ಮತ್ತು z + 5 ಇದರ ಸ್ಟಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿವೈಶನ್ ಯಾವುದು ?

i. T / 3

ii. T + 5

iii. T

iv. xyz

ಉತ್ತರ: iii

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

11. ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯವು ಮತ್ತೊಂದು ಗೋಳದ ಅರ್ಧ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳ ಆಯಾ volumes ನ ಅನುಪಾತವೇನು?

i. 1 : 8

ii. 2 : 1

iii. 1 : 2

iv. 8: 1

ಉತ್ತರ: I

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

12. 14, 18, 22, 26 ಮತ್ತು 30 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಿನ್ನತೆ 32, ಹಾಗಿದ್ರೆ 28, 36, 44, 52 ಮತ್ತು 60 ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಿರಿ

i. 64

ii. 128

iii. 34

iv. 32

ಉತ್ತರ: ii

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

13. ನೇರ ರೇಖೆಗಳ ಛೇದಕ ಬಿಂದು ಯಾವುದು y = 0 ಮತ್ತು x= - 4 ?

i. ( 0, -4 )

ii. ( - 4, 0 )

iii. ( 0, 4 )

iv. ( 4, 0 )

ಉತ್ತರ: I

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಸಿಬಿಎಸ್ ಸಿ 10 ನೇ ಬೋರ್ಡ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ... ಗಣಿತ ವಿಷಯದ ಪ್ರಮುಖ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

14.ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ

i. N ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾದ ಅನುಕ್ರಮವು ನಿಜವಾದ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ

ii. ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯವು ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

iii. ಅನುಕ್ರಮವು ಅನಂತವಾದ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು

iv. ಅನುಕ್ರಮವು ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು

ಉತ್ತರ: i

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

English summary
CBSE 10th Board Exams 2018:Math Important 1 Marks Questions
--Or--
Select a Field of Study
Select a Course
Select UPSC Exam
Select IBPS Exam
Select Entrance Exam
ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿ ತಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಿರಿ
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Careerindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Careerindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more