ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ
ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ 371 -ಜೆ ಅನ್ವಯ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕ್ರ. ಸಂವಿವರಪ.ಜಾತಿಪ.ಪಂಪ್ರ-1ಪ್ರ-2ಎಪ್ರ-2ಬಿಪ್ರ-3ಎಪ್ರ-3ಬಿಸಾಮಾನ್ಯಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರುಒಟ್ಟು
1ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ-1ಸಾಮಾನ್ಯ-1 ಮಹಿಳೆ-1 ಗ್ರಾಮೀಣ-111ಸಾಮಾನ್ಯ-1 ಮಹಿಳೆ-1111ಸಾಮಾನ್ಯ-2 ಮಹಿಳೆ-3 ಗ್ರಾಮೀಣ-3 ಅಂಗವಿಕಲ (ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ)-1-19
2ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರು1111---ಸಾಮಾನ್ಯ-1 ಮಹಿಳೆ-1 ಗ್ರಾಮೀಣ-1-07
3ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು11-----ಸಾಮಾನ್ಯ-1 ಮಹಿಳೆ-1-04
4ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರುಸಾಮಾನ್ಯ-1 ಮಹಿಳೆ-11111--ಸಾಮಾನ್ಯ-1 ಮಹಿಳೆ-2 ಗ್ರಾಮೀಣ-2 ಅಂಗವಿಕಲ (ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ)-1-12

ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದಿಂದ ಬಿ.ಇ (ಸಿವಿಲ್) ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

 

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 2 ರಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಡಿಪ್ಲೋಮಾ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 3 ರಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
1. ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಗೀಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲದಿಂದ ಪದವಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು
2.ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ , ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ 4 ರಲ್ಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ
1. ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ತೇರ್ಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂಡಳಿ ನೀಡಿದ ಅಂಕಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ 10 +2 ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು
2.ಗಣಕಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಆಫೀಸ್ , ಎಂ ಎಸ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ.
3.ಗಣಕಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು

ವಯೋಮಿತಿ

ದಿನಾಂಕ 31 -01 -2017 ಅನ್ವಯಿಸುವಂತೆ :
ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ ಮತ್ತು ಪ್ರ-1 ಕ್ಕೆ 40 ವರ್ಷಗಳು
ಪ್ರ-2ಎ,2ಬಿ, 3ಎ, 3ಬಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 38 ವರ್ಷಗಳು
ಇತರರಿಗೆ 35 ವರ್ಷಗಳು
ಸೂಚನೆ: ಅಂಗವಿಕಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು

ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28-02-2017ರ ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ

ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ವಿವರ

1. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ದರ್ಜೆ -1 ಹುದ್ದೆಗೆ: ರೂ.22800-600-24600-700-28800-800-33600-900-39000-1050-43200
2. ಕಿರಿಯ ಅಭಿಯಂತರರ ಹುದ್ದೆಗೆ : ರೂ.17650-450-19000-500-21000-600-24600-700-28800-800-32000
3.ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ: ರೂ.14550-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000-600-24600-700-26700
4. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ಹುದ್ದೆಗೆ: ರೂ.11600-200-12000-250-13000-300-14200-350-15600-400-17200-450-19000-500-21000

ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ನಿಗಧಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ www.kridl.org.in ನಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ 28-02-2017ರ ಸಂಜೆ 5:30 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು www.kridl.org.in ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಿರಿ

For Quick Alerts
ALLOW NOTIFICATIONS  
For Daily Alerts

    English summary
    kridl various posts recruitment for HKDP area

    ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ
    Kannada Careerindia

    We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from third party social media websites and ad networks. Such third party cookies may track your use on Careerindia sites for better rendering. Our partners use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on Careerindia website. However, you can change your cookie settings at any time. Learn more